Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/15

Trang này cần phải được hiệu đính.
XIII
Sử-gia Phan-phu-Tiên 潘 孚 先: Đại-Việt sử ký tục biên 大越史記續編
Ngô-sĩ-Liên 吳 士 連: Đại-Việt sử-ký toàn thư 大越史記全書
Vũ-Quỳnh 武 瓊: Đại-Việt thông giám 大越通鑑
Lê-Tung 黎 嵩: Đại việt thông giám tổng luận 大越通鑑總論
Phạm-công-Trứ 范 公 著: Việt-sử toàn thư 越史全書
Lê-Hy 黎 僖 Quốc-sử thực lục 國 史 實 錄
Nguyễn-quý-Đức 阮 貴 德
Nguyễn-Hoàn 阮 完 Quốc-sử tục biên 國 史 續 編
Lê-quý-Đôn 黎 貴 惇
Ngô-Sĩ 吳 仕
Nguyễn-Du 阮 攸
Lê-quý-Đôn 黎 貴 惇: Đại-Việt thông sử 大 越 通 史[1]

2º — Nguyễn triều

Gia-Long (1802-1820): lập văn-miếuQuốc-tử-giám ở kinh-đô
1803: đặt đốc-học ở các trấn;
1807: mở khoa thi hương.
Minh-Mệnh: 1822: mở khoa thi hội;
1832: đổi lại phép thi;
đặt Quốc-sử quán.
Tự-Đức (1847-1883): mở hai khoa thi: nhã-sĩ khoabác-sĩ khoa
đặt khai-kinh diêntập-hiền viện.
Thi-gia Minh-Mệnh 明 命 Ngự chế thi tập 御 製 詩 集
Ngự chế tiễu bình Nam-kỳ tặc khấu thi tập
御 製 勦 平 南 圻 賊 寇 詩 集
Thiệu-Trị 紹 治 Ngự đề danh thắng đồ hội thi tập
御 題 名 勝 圖 繪 詩 集
Ngự chế Bắc tuần thi tập
御 製 北 巡 詩 集
Ngự chế vũ công thi tập
御 製 武 功 詩 集
Tự-Đức 嗣 德 Ngự chế Việt-sử tổng vịnh
御 製 越 史 總 詠
Tùng-thiện-vương : thi tập
Tuy-lý-vương 綏 理 王: thi tập

  1. Quyển này tác-giả làm chưa xong.