Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/131

Trang này cần phải được hiệu đính.
111
LỤC-VÂN-TIÊN

Hạnh-Nguyên 3 xưa cũng hòa Phiên,
Bởi ngươi Lư-Kỷ 4 cựu hiềm còn ghi.
Hai nàng trước đã phải đi,
Một vì ngay chúa, hai vì thảo cha.
Chiêu-quân nhảy xuống Hắc-hà,
Thương vua nhà Hán hóa ra liều mình.
Hạnh-Nguyên nhảy xuống Trì-linh,
Thương chàng Lương-Ngọc chút tình phôi-pha.
Đến nay bạc phận là ta,
Nguyện cùng bức tượng đến già chung thân.
Tình phu phụ, nghĩa quân thần,
Làm người trọn nghĩa xa gần mới nên.
Trung, tình gánh nặng hai bên,
Nếu ngay cùng chúa, ắt quên ơn chồng.
Thôi thì một thác là xong,
Lấy mình báo chúa, lấy lòng sự phu.

· · · · · · · · · · · · · · ·

Kéo buồm thuyền[1] tếch xa khơi,
Họ-đương ai cũng ngùi-ngùi ngó trông.
Mưa rầm vừa tới bể[2] đông,
Mênh-mang trời thẳm, đùng-đùng sóng giao.
Đêm nay chẳng biết đêm nào,
Vừng trăng mây vẩn, bóng sao sương mờ.
Canh khuya phẳng-lặng như tờ,
Chạnh niềm nhớ đến tóc tơ chẳng tròn.
Than rằng: « Nọ nước, kìa non,
« Cảnh nhìn như cũ, người còn đi đâu? »
Quân hầu nhân ngủ đã lâu,
Nàng ra tựa án rèm châu một mình.
Thề rằng: « Có bóng trăng thanh,
« Trăm năm xin gửi chút tình lại đây;
«Vân-Tiên chàng hỡi có hay.
« Thiếp nguyền một tấm lòng ngay với chàng. »


  1. Ghe. —
  2. Biển