Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/11

Trang này cần phải được hiệu đính.
IX

soạn sẵn bài giảng nghĩa để làm mẫu, không dám tự phụ rằng các bài ấy đã hoàn-toàn, song gọi là phỏng theo lối bình-giảng Âu-Tây để giúp các giáo-sư và học-sinh châm chước đó mà biến hóa đặt để thêm ra.

Chúng tôi cũng tự biết rằng việc làm ra đây còn nhiều điều khuyết-điểm, dám mong các bậc cao-minh xem quyển (cuốn) sách này chỉ bảo cho các chỗ sai lầm, điều nên sửa đổi, để giúp vào sự luyện tập quốc-văn của bọn tân-tiến và việc giáo-dục của bọn thiếu-niên nước nhà thì thật là hân-hạnh cho chúng tôi lắm. Đó là một điều kỳ-vọng lớn của chúng tôi khi soạn quyển sách này vậy.
Lời dặn:

1º — Trong các bài thơ văn có bản nào chép khác đều có chua thêm nếu khác có một chữ thì chua ngay bên cạnh ở giữa hai nét ngoặc ( ), nếu khác nhiều chữ thì đánh số chua xuống dưới trang.

2º — Các tiếng Trung, Nam kỳ nếu gặp ở các bài thơ văn thì chua xuống dưới trang; nếu ở các đoạn khác như tiểu-dẫn, chú-thích, v. v. thì chua ngay bên cạnh mà in chữ nghiêng.