Trang:Nam Phong Tap Chi 1.pdf/4

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

(Đông)(Dương)(Toàn)(quyền)(Sa)(Lộ)(Công) ((sáng)(lập)(Đông)(Dương)(Đại)(học)(giả))

Quan Toàn-Quyền SARRAUT

Sáng-lập ra trường Đại-học Đông-Dương