Trang:Nam Phong Tạp Chí 2.pdf/9

Trang này cần phải được hiệu đính.
85
LUẬN-THUYẾT

PHẦN VIỆC CỦA NƯỚC MĨ TRONG CUỘC CHIẾN-TRANH

Nước Hoa-kỳ có thể giúp các nước Đồng-minh được những gì ?

Cái phần giúp của nước Hoa-kỳ cho việc chiến-tranh chung có thể xét ra bốn phương-diện như sau nay :

Một là giúp về lục-chiến ;
Hai là giúp về hải-chiến ;
Ba là giúp về lý-tài ;
Bốn là giúp về kinh-tế.

Về lục-chiến thì chắc rằng cũng chưa giúp ngay được mấy tí. Nước Hoa-kỳ hiện chưa thể đem sang Âu-châu được nhiều quân-đội. Trừ những quân đóng ở Phi-luật-tân (Philippines) không rút về được, trong nước hiện nay chỉ có nhiều lắm là 10 vạn quân cùng 5 nghìn quân-quan mà thôi. Đó là những quân chính-ngạch, chọn trong số những người dân ra ứng-mộ lúc bình-thường. Ngoài quân chính-ngạch ấy-còn có thể chưng-mộ được những dân-binh, cứ ức-lượng ra thì được đến số 9 triệu dưỡi người. Nhưng mà trong cái số to ấy, bất quá được 15, 20 vạn người là có luyện-tập, đủ dùng được ngay. Nước Hoa-kỳ có gửi quân sang Âu-châu thì cũng không gửi được hơn cái số 15, 20 vạn ấy.

Vả hiện nay các nước Đồng-minh cũng chưa có thiếu quân gì mà phải cần đến cái phần giúp của nước Hoa-kỳ về lục-chiến cho lắm. Nhưng vể hải-chiến thì cái phần giúp ấy rất là to mà rất là có ích-lợi. Hiện ngày tháng 8 năm 1914, nghĩa là tự đầu cuộc chiến-tranh này, hải-quân của nước Hoa-kỳ có những hạng tầu như sau này :

42 chiếc đại thiết-hạm, sức truyển nước cả thẩy là 62 vạn, 7 nghìn 7 trăm 90 tấn ;
10 chiếc thiết-giáp-tuần-dương-hạm, 14 vạn, 80 tấn ;
15 chiếc chinh-sát-tuần-dương-hạm, 7 vạn, 4 nghìn, 4 trăm, 50 tấn ;
48 chiếc khu-trục-hạm, 2 vạn, 5 nghìn, 7 trăm, 50 tấn ;
8 chiếc ngư-lôi-hạm, 1 nghìn, 4 trăm, 47 tấn ;
27 chiếc tầu ngầm, 8 nghìn, 6 trăm, 96 tấn.

Cứ lấy sức truyển nước mà so-sành thì thủy-quân nước Hoa-kỳ đứng vào bực ba các thủy-quân trong thế-giới, dưới nước Anh (2 triệu, 5 vạn, 4 nghìn, 8 trăm, 65 tấn) cùng nước Đức (1 triệu, 5 vạn, 4 nghìn tấn), mà trên nước Pháp (79 vạn, 3 nghìn, 2 trăm, 6 tấn). Tự ngày ấy đến nay, nước Hoa-kỳ còn chế thêm 1 chiếc đại thiết-hạm 2 vạn 5 nghìn tấn, 6 chiếc khu-trục-hạm, bốn chiếc tầu ngầm, 2 chiếc tầu vận-tải, có chiếc đã chế xong mà sáp-nhập vào hạm-đội, có chiếc sắp xong, cả thẩy thêm vào thủy-quân được 8 vạn tấn nữa.