Trang:Nam Phong Tạp Chí 2.pdf/76

Trang này cần phải được hiệu đính.

Canh khuya ngọn đèn tàn,
Một mình than,
Than thế-sự khéo đa đoan,
Mấy kẻ khôn-ngoan,
Cớ sao mà lắm nỗi gian-oan?Mây hợp mây lại tan,
Phận hồng nhan,
Tránh sao khỏi nợ trần-gian,
Mà muốn mưu-toan,
Những cuộc vui thú cùng hiệp-hoan!