Trang:Nam Phong Tạp Chí 2.pdf/46

Trang này cần phải được hiệu đính.
122
NAM PHONG

Song cũng chưa được khỏi hẳn. Vì đến khi váo trại lại bị anh em hành hạ. Chúng trông thấy anh ta chống súng xuống đất, cái đầu súng với đầu người ngang bằng nhau, thì ai nấy đều bật cười mà nói rằng:

« Anh bé nhỏ quá. Người đâu có thế! »

Một ngày kia, quân-nhạc trong đội thổi bài « Khởi-hành ». Nghe tiếng kèn như tiếng nói, nói rằng: Cuộc này là cuộc đại công-danh, nhớn nhỏ mỗi người mỗi phận.

Ra nơi chiến-trường, anh Chi-lặc đánh nhau rất can-đảm, có người từng trông thấy đã kể lại với tôi. Đã từng theo đánh trận Á-nhĩ-đóa; lại từng cắp súng tiến lên ở cánh đồng Sơn-ba-ni. Bấy giờ chúng mới biết bé con con mà trượng-phu đích thị.

Tiểu-đội anh ta mới chiếm được một khu rừng, đủ kín mà ẩn quân ở đấy không sợ lộ.

Nhưng quân địch nhiều ít thế nào? Chiến-hào của địch ngắn dài chừng nao?

Giời đã tối, anh Chi-lặc không nói với ai, tự sắp sửa đi giò-la xem thế nào. Không biết trong bụng nghĩ làm sao mà anh ta quyết đi chinh-sát một mình.

Anh Chi-lặc bèn leo ra ngoài chiến-hào, quân Đức ngay đối diện; tức-thì ruồi nhặng mùa đông bám vào người như bám vào một cục đường nhớn; song anh Chi-lặc vẫn cứ bò lại phía quân địch.

Bò được 20 thước thì thấy một tiếng súng nổ, rùng mình...

Anh Chi-lặc nằm im không động đậy, sợ quân địch biết anh em mình ẩn trong rừng....

Gió lạnh thổi chính bắc, đêm tối như mực, tựa hồ như giời bắc-cực qua cửa nước Tỉ vào đất Pháp để bán cái khổ-nàn cho quân lính ta. Dù vậy mà anh Chi-lặc không run vì rét, run vì sốt rét. Các ông xem truyện này tất đã rõ cái tâm-hồn của anh chàng, thì các ông cũng đoán biết cái bụng nghĩ anh ta lúc bấy giờ. Đương lúc hiểm nghèo như thế, anh ta tự nghĩ rằng:

«... Này lúc này là lúc nên tỏ cho anh em trong đội ta biết rằng cha ta tuy nặn cái người ta khí hụt mà nặn tấm lòng ta thật to. Quân địch ngờ ta ở đây mà không trông thấy ta. Hễ nó còn nghi ngờ thì ta còn phải nằm đây không nên động vội, vì cái nghĩa-vụ ta phải thế. »

Anh ta bèn quì lên trên đống tuyết.

«... Ôi! giời rét thật... Quân Đức còn rình ta đến chốc nũa thì ta chỉ còn một đống tuyết thôi, đống tuyết tí tị vì người ta cũng cỏn con. Nhưng mà thôi! Cái nghiệp nhà ta là phải chịu khổ, cha tôi đã phải khổ sở lắm, mẹ tôi cũng khổ sở nhiều! Tôi là con hai người cũng phải. »

Tuyết giáng tơi bời, che hầu hết người, anh Chi-lặc bé nhỏ lẩm-bẩm trong miệng rằng:

« Ừ, nếu có khổ mới là người, câu ấy là thực, thì ta quả là người đây. »

Thế là hết đời anh Chi-lặc. Tôi đã được biết anh ta lắm, mà cũng vì anh ta dễ biết nên tôi mới rãi tỏ được tấm lòng như vậy.

Tuần lễ này, tôi gặp một người anh em bạn anh ta ở trong rừng, người ấy ở nhà thương ít lâu mới thải về, đêm hôm anh Chi-lặc bị chết rét thì người ấy chính là thuộc vào bọn quân đóng trong khu rừng ở đấy. Tôi nói truyện anh ta với người ấy thì người ấy nói rằng:

«... Ấy thế, bấy giờ vào hai giờ đêm, có người đến báo quan Đại-úy: « Anh « bán-nhân » không có đấy! » Chúng tôi thường khôi-hài gọi hắn là anh « bán-nhân », hắn cũng buồn cười, vì hắn tự biết rằng bé nhỏ quá không thành người. Sáng hôm sau, chúng tôi đánh cướp được chiến-hào của quân Đức, lập tức đi tìm bới mọi nơi.