Trang:Mot con gio bui.pdf/89

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
89
 

Thế tỏ ra là công chung của mọi người trong Nội Các.

Sự thật sau khi ông Trần Văn Chương ra Hà Nội, có viên trung tướng Tham Mưu Trưởng của Tư Lệnh Bộ Nhật ở Ðông Dương tôi đã gặp khi trước lúc mới ở Băng Cốc về Saigon, viên ấy ở Hà Nội trở vào Nam, đi qua Huế có viết cho tôi lá thư bằng tiếng Nhật, nhờ ông Yokohama tự dịch ra tiếng Pháp đưa tận tay cho tôi. Ðại ý trong thư nói: « Việc ông Bộ Trưởng Ngoại Giao ra Hà Nội không có kết quả, vì ông ấy không biết giao thiệp, làm mếch lòng người Nhật ». Tôi đưa thư ấy cho Ông Hoàng Xuân Hãn và Ông Phan Anh xem, để rõ tình thực.

Xong việc ấy, nói đến việc đi vào Nam Bộ. Thấy ý kiến các ông Bộ-Trưởng phân vân. Ông Trần-Ðình-Nam Bộ-Trưởng Bộ Nội Vụ nói: « Nếu cụ đi Nam, ở Huế có xẩy ra việc gì, không ai chịu trách nhiệm ». Ông Hồ-Tá-Khanh, Bộ-Trưởng Bộ Kinh-Tế đưa thư nói đại ý: « Phong-Trào Việt Minh mạnh lắm, nội các Trần Trọng Kim nên thôi đi để họ làm việc may ra họ cứu được nước ». Tôi nói: « Sự tôi thôi, thì tôi đã dự định rồi nhưng để lấy lại đất Nam-Bộ cho trọn công việc của mình, tôi thôi ngay ».

Tôi thấy việc đi Nam có nhiều sự cản trở, trong nội các không có hòa khí như lúc đầu và có lắm chuyện nhỏ mọn không muốn nói