Trang:Mot con gio bui.pdf/70

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
70
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

1) Việt-Nam Phục Quốc Ðồng Minh Hội, có Hoàng-Lương và Hồ Học Lãm làm đại biểu.

2) Việt Nam Quốc Dân Ðảng, có Vũ Hồng Khanh và Nghiêm Kế Tổ làm đại biểu.

3) Vô đảng phái, có Trương-Bội-Công, Nguyễn-Hải-Thần, Trần Báo, Trương Trung Phụng làm đại biểu.

Các đại biểu trước hết lập thành một Ủy Ban trừ bị do Nguyễn-Hải-Thần chủ tọa để xếp đặt mọi việc.

Lúc ấy Lý-Thụy còn phải giam, ủy ban trừ bị đứng ra bảo đảm với chính phủ Trung Hoa, xin lĩnh ra để cùng làm việc. Theo lời một người Việt Nam có mặt trong Hội-nghị ấy đã nói: Lý-Thụy có kết nghĩa với một người cộng sản Tàu tên là Hầu-Chí-Minh, làm chức thiếu tướng trong quân-đội thuộc quyền chỉ huy của Trương-Phát-Khuê. Khi ở nhà ngục ra, ông muốn tỏ tình thân ái với bạn mới lấy tên là Hồ-Chí-Minh. Khi ông được tha ra, liền tuyên thệ xin hết lòng trung thành với Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội mà làm việc.

Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội đã thành lập, đổi ủy ban trừ bị ra làm ủy ban chấp hành. Khi ấy ông Hoàng Lương vì có sự gì xích mích với chính phủ Trung Hoa,