Trang:Mot con gio bui.pdf/68

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
68
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

1929-1930 ông trở về gây phong trào cộng sản cách mệnh ở vùng Nghệ Tĩnh. Lúc ấy chính phủ bảo hộ Pháp dùng võ lực đàn áp một cách tàn nhẫn. Việc ấy thất bại, đảng cộng sản tuy phải im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn ngấm ngầm tuyên truyền trong đám dân gian và thợ thuyền, theo đúng phương pháp đã định ở Mạc Tư Khoa bên Nga.

Trong khoảng thời gian ấy, Nguyễn Ái Quốc lánh sang Hương Cảng, bị người Anh bắt. Người Pháp muốn đòi người Anh giao trả cho chính phủ Ðông Dương, song theo tục lệ Anh, người Anh không giao trả những người can phạm vào việc chính trị, vì vậy ông phải giam ít lâu rồi được tha và bị đuổi ra khỏi Hương Cảng.

Ông Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu và phao tin rằng ông đã chết trong ngục khi bị bắt ở Hương Cảng, và lại đổi tên là Lý-Thụy rồi chen lẫn với những người cách mệnh Việt-Nam ở bên Tàu. Vào khoảng 1936-1937 ông lập ra một đảng Cộng Sản gọi là Việt-Nam Ðộc Lập Ðồng-Minh, gọi tắt Việt Minh và cho người về hoạt động ở miền thượng du Bắc Việt, vì vậy thuở ấy người ta mới biết là có đảng Việt Minh.

Ðến cuối năm 1940 nhân khi quân Nhật Bản ở Quảng Tây đánh vào Lạng Sơn, những người như bọn ông Trần-Trung-Lập trong đảng Việt-Nam Quang Phục hội của ông Phan