Trang:Mot con gio bui.pdf/64

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
64
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

được quyền tự trị về phương diện cai trị và kinh tế. Các cơ quan hành chánh các địa phương do chính phủ trung ương chọn người bản xứ cử ra và có các nhân vật hội nghị kiểm duyệt. Khi còn chờ có hiến pháp và sự tuyển cử phân minh, các cơ quan hành chánh ở các địa phương hãy tạm cử những nhân vật xứng đáng ra xung chức địa phương tư vấn nghị viên. Chúng tôi cho chính sách địa phương tự trị như thế có nhiều điều tiện lợi và hợp với tình thế từng xứ về đường cai trị và đường kinh tế mà không hại gì cho sự thống nhất của nước nhà.

Khi người Nhật đã trả lại đất Bắc Bộ, chính phủ cử ông Phan kế Toại, đã làm chức Tổng Đốc và có tiếng là người thanh liêm hơn cả, ra xung chức Bắc Bộ khâm sai. Nhật trả đất Bắc Bộ, nhưng vẫn giữ những thành thị Hà Nội, Hải phòng, Ðà Nẵng và xứ Nam Bộ. Nhật lại giữ hết những cơ quan trọng yếu như sở công an, sở tuyên truyền và các công sở thuộc Phủ Toàn quyền cũ của Pháp, như Nha Học Chính, Nha Tư Pháp, sở Bưu Điện, sở Công Chánh, sở Tài Chính v.v...

Trong khi chúng tôi phải lo làm mọi việc và còn phải điều đình với người Nhật để thu lại những lãnh thổ nước nhà, thì ở Huế có người phát truyền đơn nói thế nọ thế kia, nhất là nói ông Ngô-Ðình-Diệm không về là vì chưa lấy lại đất Nam Bộ. Lại