Trang:Mot con gio bui.pdf/53

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
53
 

Lưu-Văn-Lang, kỹ sư, Công Chính Bộ-Trưởng.

Vũ-Ngọc-Anh, y khoa bác sĩ, Y Tế Bộ-Trưởng.

Hồ-Bá-Khanh, y khoa bác sĩ, Kinh Tế Bộ-Trưởng.

— Nguyễn-Hữu-Thi, cựu y sĩ, Tiếp Tế Bộ-Trưởng.

Chừng mười giờ sáng ngày 17 tháng tư năm 1945 tôi đem danh sách ấy vào trình vua Bảo Ðại. Vào đến nơi, tôi thấy ông YOKOHAMA tối cao cố vấn Nhật đã ngồi đó rồi. Ông thấy tôi vào liền hỏi: « Cụ đã lập thành chính phủ rồi à? ». Tôi nói: « Vâng, hôm nay tôi đem danh sách các bộ-trưởng vào tâu trình Hoàng-thượng để Ngài chuẩn y ».

Tôi đệ trình vua Bảo-Ðại, Ngài xem xong phán rằng: « Ðược ». Khi ấy ông YOKOHAMA nói: « Xin cho tôi xem những ai ». Ông xem rồi, trả lại tôi và nói: « Tôi chúc mừng cụ đã chọn được người rất đứng đắn ». Sự thực là thế, chứ không như người ta đã tưởng tượng là người Nhật Bản bắt tôi phải dùng những người của họ đã định trước.

Sau khi lập xong chính phủ, họp Hội-Đồng Chính-Phủ, tôi muốn đặt chức Nội Các Phó Tổng-Trưởng để phòng khi tôi nhọc mệt hay đi đâu vắng có người thay tôi làm việc,