Trang:Mot con gio bui.pdf/52

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
52
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

đương nổi những việc trong thời kỳ khó khăn như ngày hôm nay.

Có một điều nên nói cho rõ, là trong khi tôi chọn người lập chính phủ lúc ấy người Nhật Bản không bao giờ hỏi tôi chọn người nầy người kia. Tôi được hoàn toàn tự chủ tìm lấy người làm việc. Và tôi đã định từ trước rằng nếu người Nhật can thiệp vào việc trong nước thì tôi thôi ngay, không làm nữa.

Ðến ngày cuối cùng tôi chọn được đủ người rồi kê rõ danh sách các Bộ-Trưởng như sau:

Trần-Trọng-Kim, giáo sư, Nội Các Tổng Trưởng.

Trần-Ðình-Nam, y sĩ, Nội-Vụ Bộ-Trưởng.

Trần-Văn-Chương, luật sư, Ngoại Giao Bộ-Trưởng.

Trịnh-Ðình-Thảo, luật sư, Tư Pháp Bộ-Trưởng.

Hoàng-Xuân-Hãn, toán học thạc sĩ, Giáo Dục và Mỹ Nghệ Bộ-Trưởng.

Vũ-Văn-Hiền, luật sư, Tài Chánh Bộ-Trưởng.

Phan-Anh, luật sư, Thanh Niên Bộ-Trưởng.