Trang:Mot con gio bui.pdf/30

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
30
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

— Tôi vừa bói một quẻ Kiều được hai câu nầy:

Việc nhà đã tạm thong dong,
Tinh kỳ dục dã đã mong độ về.

Theo cái nghĩa cái câu ấy là chúng ta sắp được về.

Thấy ông nói thế, ai nấy đều vui vẻ mừng rỡ lắm. Kể ra đối với ông Dương thì không đúng, mà đối với cả bọn chúng tôi, thì chỉ cách có mấy tháng là được về cả. Việc tin hay không tin ở quẻ bói là chuyện khác, đây tôi cốt lấy một chuyện cỏn con đó mà chứng thực cái lòng mong mỏi của chúng tôi lúc ấy là ai cũng muốn chóng được về.

Trước ba ngày khi ông sắp mất, ông có viết một bức thư rất dài bằng chữ nho đưa cho Tư lệnh bộ Nhật, nói ông chết thì xin người Nhật cho hải táng, nghĩa là đem ném thây xuống biển. Ðến khi mất rồi, Tư Lệnh bộ Nhật cho người đến bảo tôi rằng: Lễ hải táng phải có tàu bè mà nay đang lúc chiến tranh, tàu bè bận việc khác, rất không tiện. Vậy xin theo lễ nhà binh Nhật làm lễ hỏa táng ông Dương như một người chiến sĩ tử trận. Tôi nói rằng: « Ông Dương một đời vì nước tranh đấu, tuy không tử trận, cũng như tử trận. Nay nhà binh Nhật đãi ông Dương như thế, chúng tôi rất cảm tạ ».