Trang:Mot con gio bui.pdf/168

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
168
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

Tôi nói: « Tôi về chỉ cần gặp được ông Cao cấp Ủy viên để nói chuyện cho rõ ràng rồi cho tôi trở sang trình bày cho Cựu Hoàng biết, lúc ấy có làm gì mới làm được. Về bên ấy tôi muốn gặp mấy người như ông Hoàng Xuân Hãn, ông Vũ văn Hiến, để hỏi ý kiến về việc làm ». Ông nói: « Việc ấy rất dễ, và lúc nào cụ trở sang cũng được ».

Công việc định như thế rồi, chờ tàu Champollion ở Thượng Hải đến là về cả. Lúc ấy có ông Ðinh Xuân Quảng, và Phan Huy Ðán ở Thượng Hải mới về Hương Cảng, biết rõ công việc bàn định ấy, đều cùng xin về với chúng tôi.

Trước khi đi, ông Bảo Ðại có dặn cách gửi thư cho ông và lại đưa cho cái thư, bảo tôi về gặp bà Didelot, là chị Hoàng Hậu, mà đưa tận tay cho bà ấy. Tôi hỏi rằng: « Về bên ấy rồi, người Pháp không cho tôi trở sang lại thì sao? » Ông nói rằng: « Nếu họ không để cho cụ sang thì tôi còn ở bên này, cụ đừng lo ».

Tôi hỏi như thế là vì tôi vẫn không tin lời ông Cousseau nói, vả lại có một người quen ông ấy nói với tôi rằng: Ông Cousseau nói với người ta rằng: « ông Kim đừng mơ tưởng ». Tôi mơ tưởng cái gì? Tôi về nếu mà người Pháp thành thực, thì là việc giúp nước trong lúc nguy nan, ngược bằng có ý lừa dối thì thôi, chứ tôi có mưu cầu danh lợi gì đâu mà bảo đừng mơ tưởng.