Trang:Mot con gio bui.pdf/165

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
165
 

Chúng tôi sẽ sẵn sàng xét các quyền lợi về đường kinh tế của nước Pháp và các nước lân bang như Cao Miên và Ai Lao cho đúng lẽ công bằng.

6/ — Nước Pháp nên định một cái hạn trong mấy năm sẽ cho nước Việt được độc lập hẳn.

7/ — Nước Việt Nam sẽ có đại biểu ngoại giao với các nước ở Á Ðông và các nước khác có quyền buôn bán với nước Việt Nam.

Trong bẩy điều ấy là những điều chúng tôi đưa cho người Đại biểu Cao Ủy Ðông Dương là ông Cousseau, vào khoảng đầu năm 1947. Ông Cousseau xem rồi nói rằng: « Nước Pháp sẽ cho nước Việt Nam được hơn nữa. Chỉ có một điều thứ sáu là hẹn cho hoàn toàn độc lập, thì nay tôi không giám chắc, vì tôi không có phận sự bàn về việc ấy ».

Tôi nói: « Nước Pháp ưng thuận những điều ấy, thì phải đảm nhận hẳn hòi, rồi cựu Hoàng Bảo Ðại sẽ đứng ra điều đình với quân kháng chiến để đem lại hòa bình. Nhưng cần nhất là phải để cho cựu Hoàng hành dộng được tự do, người Pháp đừng ra mặt can thiệp vào việc của Ngài làm. Chỉ xin một điều là cho những người làm việc ra Hương Cảng giúp cựu Hoàng mà làm việc ».

Ông Cousseau nói: « Những việc ấy có thể được cả, nhưng để tôi điện về Saigon và chờ bên ấy trả lời ra sao đã ».