Trang:Mot con gio bui.pdf/126

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
126
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

c/ — Những toán quân phải giữ những nơi căn cứ ở Việt-Nam thì đóng ở đấy, chỗ đồn trại phải định giới hạn rõ ràng.

3/ — Chính phủ Pháp cam đoan không dùng lính Nhật bản về việc binh bị.

Ký tên: Sainteny-Salan Võ Nguyên Giáp.

Ðó là những hiệp ước ký ngày mồng 6 tháng ba năm 1946 của chính phủ Việt Minh do ông Hồ chí Minh làm chủ-tịch đã thỏa thuận với Pháp. Lúc bấy giờ người Pháp gọi nước Việt-Nam là kể từ Trung Bộ trở ra mà thôi còn đất Nam Bộ thì phải đợi khi nào trưng cầu dân ý rồi mới định được.

Xem những bản hiệp ước, thì chẳng thấy đâu là thống nhất và đâu là hoàn toàn độc lập như Việt Minh đã tuyên truyền rầm rĩ từ lúc đầu.

Tại sao chính phủ Việt Minh lại chịu ký những tờ hiệp ước ấy? Ðó là câu hỏi ở đầu lưỡi của mọi người. Việt Minh tự biết chưa có đủ thế lực chống với Pháp, và quân Tầu đến đóng từ vĩ tuyến 16 trở ra, ở trong lại có Quốc dân đảng nhờ quân Tầu binh vực, hoạt động rất mạnh. Họ nghĩ hãy ký với nước Pháp để tạm yên, rồi chờ quân Tầu rút xong, sẽ trừ hết Quốc dân đảng, thống nhất hết thảy các lực lượng, lúc ấy sẽ soay với quân Pháp. Vả lại lúc ấy Việt Minh còn cái hy vọng là đảng Cộng Sản Pháp sẽ thắng lợi trong cuộc tuyển