Trang:Mot con gio bui.pdf/120

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
120
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

rồi sau lại đem ông lên Phủ Thọ Xuân, thành ra ông mắc phải bệnh nóng lạnh ngã nước, sang Hương Cảng chữa mãi không khỏi. Sau cuộc tổng tuyển cử vào quãng tháng giêng năm 1946, Việt Minh mới để ông trở về Hà Nội.

Khi Việt Minh lập xong chính phủ do Quốc hội chuẩn y rồi, họ thấy dân chúng và người ngoại quốc có nhiều cảm tình đối với ông Bảo Ðại và lại biết quân Pháp sắp vào Bắc Trung Bộ, họ sợ để ông ở Hà Nội có xẩy ra sự biến gì chăng, mới bày ra cách lập một phái đoàn sang Trùng khánh tỏ tình thân thiện với nước Tầu.

Cứ như ý riêng của tôi, thì việc ấy Ông Hồ chí Minh có thể mưu với những tướng Tàu là bọn Lư Hán và Tiêu Văn, nói rằng chủ tịch Tưởng Giới Thạch có điện mời ông Bảo Ðại sang Trung Hoa chơi. Vì lúc ấy bọn tướng Tàu đã lấy tiền của ông Hồ, nên bảo gì chẳng được. Hãy xem như sau khi ông Hồ đã ký hiệp ước với Pháp, Ông Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần bỏ sang Tầu, tướng Tiêu Văn cứ chạy theo cụ Nguyễn để cố mời cụ trở về Hà Nội làm việc, thì biết dù sao đi nữa, việc lập một phái đoàn để đưa Ông Bảo Ðại sang Tầu có tính cách vội vàng và bí mật lắm.

Phái đoàn ấy để ông Bảo Ðại đứng đầu có mấy người Việt Minh và mấy người Quốc Dân đảng đi theo. Hôm tôi đến thăm ông lần