Trang:Mot con gio bui.pdf/111

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
111
 

đứng để làm vị mà thôi, chứ không có quyền quyết định gì cả.

Có người hỏi ông Nguyễn-Tường-Tam rằng: « Khi ông nhận chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao của cụ Hồ giữ trước, ông thấy có việc gì quan trọng lắm không? » Ông trả lời: « tất cả giấy má trong Bộ Ngoại Giao của cụ Hồ giao lại cho tôi, tôi chỉ thấy có ba lá đơn của mấy người sĩ quan Tầu nhờ tìm cho mấy cái nhà và tìm cái ví đựng tiền bị kẻ cắp lấy mất ».

Câu chuyện ấy có thể là ông Tam nói khôi hài, nhưng đủ rõ việc các ông Bộ Trưởng không có gì. Tôi đem những câu chuyện đó nói ra đây để chứng thực là các Bộ Trưởng chỉ giữ hư vị chứ không có thực quyền. Cái thực quyền trong chính phủ lúc ấy là ở mấy người như ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và ở Tổng Bộ Cộng sản điều khiển hết cả.

Tổng Bộ Cộng sản theo người ta nói, có những người sau đây:

— Hà Bá Cang, nhất danh là Quận Thọt, người Hưng-Yên.

Nguyễn Lương Bằng, nhất danh là Sao Ðỏ, người Hải Dương.

Bùi Lâm, người Trung Bộ.

Ðặng xuân Khu, người làng Hành Thiện Nam Ðịnh.