Trang:Mot con gio bui.pdf/108

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
108
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

đảng và Dân chủ đảng là những đảng phụ thuộc của đảng Việt Minh và không có thế lực gì. Việt Nam Quốc Dân Ðảng và Việt Nam Cách Mệnh Ðồng-Minh Hội tuy có thế lực là nhờ có quân-đội Tàu bênh vực, nhưng không có tánh cách thống nhất và không có kỷ luật chặt chẽ. Bởi vậy đảng Cộng sản chỉ có ba người trong chính phủ nhưng quyền bính vẫn ở cả Cộng sản.

Về phương diện cai trị, Việt-Minh vẫn để ba khu như trước, là Bắc-Bộ, Trung-Bộ và Nam Bộ, mỗi Bộ có một nhân dân ủy ban dưới quyền một chủ tịch do chính phủ trung ương cử ra.

Ở các Tỉnh, Huyện, Xã hay Phố ở các thành thị, mỗi nơi đều có một nhân dân ủy ban và một chủ tịch do nhân dân ủy ban chọn lấy.

Về phương diện quân sự thì quân của chính phủ Việt Minh có Giải phóng quân là quân đã được huấn luyện chính trị cộng sản, Vệ quốc quân và Tự vệ quân tức là công dân do các Ủy ban Xã, phố cắt để canh gác và giữ trật tự.

Quân của Quốc dân đảng thì có từng khu riêng. Tuy bề ngoài nói các quân đội thuộc về Bộ Quốc Phòng, nhưng thực ra Bộ ấy không có quyền hành gì cả. Việc gì cũng quyết định ở quân sự ủy viên hội có Võ-nguyên-