Trang:Mot con gio bui.pdf/104

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
104
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

chữ thì họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra một bản kê tên những người họ đã định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho ai? Người nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: « Sao không bầu cho những người này? có phải phản đối không? » Người kia sợ mất vía nói: « Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu người ấy ». Cách cưỡng bách ra mặt như thế, lẽ tất nhiên những người Việt-Minh đưa ra được đến tám chín mươi phần trăm số người đi bầu. Ðó là một phương pháp rất mới và rất rõ để cho mọi người được dùng quyền tự do của mình lựa chọn lấy người xứng đáng ra thay mình làm việc nước.

Trước Việt Minh đã định lấy có 300 ghế đại biểu sau họ muốn làm cho êm dư luận, họ lấy thêm 70 ghế nữa, cho Việt Nam quốc dân đảng được 50 ghế và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội được 20 ghế để hai đảng ấy tự cử người mình ra.

Mấy ngày trước kỳ họp Quốc hội, Việt Minh và Quốc dân đảng công kích nhau kịch liệt. Những tướng Tàu như Lư Hán và Tiêu Văn muốn làm tiền, tỏ ra có ý bênh vực Việt Nam Quốc Dân đảng, sau hình như bọn tướng Tàu ấy được số vàng lớn mới đứng ra dàn xếp, họp các lãnh tụ hai đảng ở nhà Lư Hán, có Hồ-Chí-Minh, Nguyễn-hải-Thần, Vũ-hồng