Trang:Mot con gio bui.pdf/101

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHÍNH-PHỦ VIỆT-NAM
VÀ TÌNH THẾ TRONG NƯỚC


Lúc bấy giờ tình thế trong nước bối rối lắm, quân Anh và quân Pháp lên chiếm giữ Nam Bộ và các thành thị phía Nam Trung Bộ từ vĩ tuyến 16, tức là từ Quảng Nam trở vào. Còn từ vĩ tuyến 16 trở ra quân Tàu đóng giữ các thành thị. Việt Minh lên cầm quyền trước hết lập ủy-ban giải phóng, rồi cho người lên vùng Bắc-Giang đón ông Hồ-Chí-Minh về lập lâm thời chính-phủ gồm có những người này:

Hồ-Chí-Minh Chủ tịch kiêm Bộ Ngoại Giao

Võ nguyên-Giáp, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, kiêm chức Phó Bộ-Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Chu-Văn-Tấn, Bộ-Trưởng Bộ Quốc Phòng.