Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/79

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

Thuyền quyên ví biết anh-hùng,
ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi.
Song thưa đã khép cánh ngoài,
tai còn đồng vọng[1] mấy lời sắt đinh.[2]
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
cám lòng chua-xót tạ tình bơ-vơ.
Những là lần-lữa nắng mưa,
kiếp phong trần biết bao giờ là thôi?
Đánh liều nhắn một đôi lời,
nhờ tay tế độ[3] vớt người trầm luân.
Mảnh tiên[4] kể hết xa gần,
nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc-loài,
Tan sương vừa rạng ngày mai,
cánh hồng nàng mới nhắn lời gởi sang.
Trời tây lửng-đửng bóng vàng,[5]
phục thơ đã thấy tin chàng tới nơi.
Mở xem một bức tiên mai,
rành-rành: tích việt[6] có hai chữ đề.
Lấy trong ý-tứ mà suy,
ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng?
Chim hôm thôi thoát về rừng,[7]
đoá trà-mi đã ngậm trăng nửa mành.[8]


  1. Đồng vọng. — Nghe vẳng vẳng; lóng tai mà nghe.
  2. Lời sắt đinh. — Lời nói chắc; chắc như đinh sắt đóng vào cây.
  3. Tế độ. — Chở bằng đò. — Cứu giúp.
  4. Mảnh tiên. — Tấm giấy.
  5. Mặt trời xế chiều.
  6. Tích việt. — Xẻ hai chữ ra mà cắt nghĩa là đến ngày hai mươi mốt, giờ tuất thì trốn.
  7. Tối rồi, chim bay về núi
  8. Trăng đà mọc, mà trăng ngày hai mươi mốt còn nữa cái.