Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/161

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 164 —

Bình-thành[1] công-đức bấy lâu,
ai-ai cũng đội trên đầu xiết bao?
Gẫm từ dấy việc binh-đao,
đống xương vô định đã cao hơn đầu.[2]
Làm chi để tiếng về sau,
ngàn năm ai có khen đâu Hoàng-sào?[3]
Sao bằng lộc trọng quyền cao,
công-danh ai dắc lôi nào cho qua?
Nghe lời nàng nói mặn-mà,
thế công Từ mới trở ra thế hàng.
Chỉnh nghi tiếp sứ vội-vàng,
hẹn kỳ thúc giáp,[4] quyết đàng giải binh.
Tin lời thành hạ yếu minh,[5]
ngọn cờ ngơ ngác,[6] trống canh sải-trường.
Việc binh bỏ chẳng giữ-giàng,
vương sư[7] dòm đã tỏ-tường thật hư.

Hồ-tông-Hiến, dùng kế tiền sứ hậu binh, nên Từ-Hải tức mình bị bắn chết mà không ngã, nhờ có Túy-Kiều ra khóc-lóc thì mới ngã.

Hồ-công quyết kế thừa cơ,
lễ tiền binh hậu,[8] khắc kì giáp công.


  1. Bình-thành. — Kể từ Minh-thái-tổ khai sáng.
  2. — Làm cớ cho người ta chết, không biết tông tích nó ở đâu.
  3. Hoàng-sào. — Người làm loạn mất nhà Đường gây ra đời Ngũ-quỉ.
  4. Thúc giáp. — Bó giáo mà đầu.
  5. Thành hạ yếu minh. — Lời thề với nhau dưới thành.
  6. Ngơ-ngác. — Ngã ngang ngã ngữa. — Sải-trường. — Trống canh đánh sơ-sài.
  7. Quân sư. — Dáng binh vua.
  8. — Tiền sứ, hậu binh.