Trang:Giac mong con 1926.pdf/1

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

局書修沱傘
書叢


GIẤC MỘNG CON

TẢN-ĐÀ

NGUYỄN-KHẮC-HIẾUHANOI
ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
80, Phố hàng Gai, 80

In lần thứ hai
Giá: 0$30.
1926