Trang:Gia Định báo, Số 22, 3 Tháng Sáu 1890.djvu/5

Trang này cần phải được hiệu đính.
Ngày 16 tháng tư.
Ngày mồng 3 juin năm 1890   223.
GIA ĐỊNH BÁO.


PHÒNG THƯƠNG CHÁNH.


GIÁ GẠO :

VỈNH-LONG. GÒ-CÔNG. BAY-XÀO. THỨ LỘN LẠO
Lúa, mỗi tạ 134 libs hay là 60 k. dọc be tàu không thuế, đựng bao bố » » 1 32 1 23
Gạo lức lò máy, mỗi tạ 134 libs hay là 60 k. 700 (cũng y như vậy). 2 p. 100 » » » »
5 p. 100 » » 1 92 1 78
10 p. 100 » » 1 87 1 73
15 p. 100 » » » 1 71
20 p. 100 » » » 1 69
Gạo lức bổn quấc (cũng y như vậy) 20 p. 100 » » » »
30 p. 100 » » » »
Gạo giả lò máy (cũng y như bậy) Số 1 » » 2 93 2 68
Số 2 đần sàng » » 2 40 2 07
Số 2 thường » » 2 25 2 22
Số 3 (Vỉnh-long hay là lộn lạo) 2 25 » » »

THỨ-VỤ.


NHƯ TÂY NHỰT TRÌNH

(Tiếp theo.)

525Trianon nhà vườn coi ngộ,
Vào đó xem xe cộ thấy xinh.
Cộ làm hình đủ tứ linh,
Xe bày vẻ lạ, kiệu in kiểu tàu.
Thấy bóng mát mau mau đi dạo,
530Ngồi xe êm rảo rảo xem chơi.
Nhiều nơi rộng, hiếm ngõ dài,
Đồ tư bề bộn, lầu hai bên liền.
Dạo chơi đã rồi lên xe lửa,
Về tới nơi coi chửa khuya chi.
535Nghĩ ngơi đến sáng còn đi,
Auxerre dựng tượng Paul Bert công thần.
Đức ông với các quan dời bước,
Tới nơi xem chực rước trọng hung.
Người coi chật, lính kéo đông,
540Tây nam cung kính, chung cùng xót xa.
Ông Spuller lên tòa giản trước,
Kể khi người ở nước Nam ta.
Ông Etienne lại lên tòa,
Nói ra những thuở người qua bên mình.
545Đức ông phải đứng xin lên giản,
Thay mặt vua nói hản hòi hung.
Bắc kỳ tự thỉ chí chung,
Người sang đến đó, dân tùng phục đông.
Đau đớn bấy ! trận dông sao dữ !
550Làm cho người sanh tử khó lường.
Ta liền dịch lại cho tường,
Vợ con rơi lụy thảm thương vô hồi.
Đức ông xuóng vào nơi rạp ấy,
Cả người thân đều lại tạ ân.
555Rằng nghe tới tiếng hoàng thân,
Biết vì vua, biết thương dân chừng nào
Nhiều lời giản kể sao cho xiết,
Nói thuở người chưa biết nước ta.
Mấy lời thuật lại sơ qua,
560Dơ hay cạn ý, gần xa chút tình.
Rồi rước thẳng vào dinh tổng trấn,
Có các châu các quận hầu thăm.
Viên quan sắc phục phẩm hàm,
Vào xem hoàng tử nước nam thể nào.
565Ông Tirard cho vào từ chỗ,
Nghe chúc rằng bền đổ Chánh chung. —
Người khuyên trên dưới dặn lòng,
Nước chung cùng giữ, việc công bình làm.
Sở Paul Bert đếm thăm bà ấy,
570Các quan và rước đãi trọng hung.
Hai con người đã có chồng,
Vợ chồng con rễ xưa đồng qua Nam.
Ra khỏi đó liền đam đi dạo,
Vòng quanh cùng rồi đáo lại dinh.
575Xem quan tổng trấn trọng kinh,
Hết lòng thết đãi, hậu tình rước đưa.
Ra xe lửa ác vừa khuất bóng,
Bị nắng sương, phất nóng lạnh liền.
Tới nơi sứ quan chưa yên,
580Các qua thăm viếng thuốc mau có tình.
Khi lành đã, được tin Bộ thủy,
Tới thăm nghe có chỉ phán truyền.
Thưởng công phong chức phân miên,
Tước Hàng-lâm-viện, với tiền năm trăm.
585Cũng có được Đại-nam Hoàng-đế,
Kim khánh ban đặng để nhớ công. (A)


(A) Kim-Kháng trung hạng ; một bên : Thành-thái sắc tứ ; một bên, Báo nghĩ thù huân.
(Sau sẽ tiếp theo.)

Trương-minh-Ký.
————————
E. Potteaux.