Trang:Gia Định báo, Số 22, 3 Tháng Sáu 1890.djvu/1

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

Ngày 16 tháng tư. Liberté — Egalité — Fraternité. Ngày thứ ba, mồng 3 juin 1890.

Năm canh-dần. — Năm thứ hai mươi sáu. — Số 22.GIA ĐỊNH BÁONGÀY PHÁT NHỰT TRÌNH.

Mỗi một tháng in ra 4 kỳ, cứ ngày thứ 3 trong tuần lễ thì phát.


Các lời rao báo đều về phần ông HOLBÉ, là chủ tiệm bán thuốc ở đường Catinat số 8, thâu.

GIÁ MUA NHỰT TRÌNH.

Ai muốn mua thì tới dinh quan Hiệp lý Nam-kỳ, phòng thông ngôn cho người ta biên tên, mua trót năm thì giá 5 đồng bạc, mua 6 tháng thì 2 đồng rưỡi, mà mua 3 tháng thì 1 đồng 1 quan 2 tiền rưỡi.TÓM LẠI.


CÔNG VỤ.


ĐÔNG DƯƠNG NHỨT THỐNG.

Lời nghị chuẩn cho ông Taquet, là giáo sĩ hạng nhì và ông O'kelly, là tùy biện thơ toán hạng nhứt được phép về nước Langsa mà dưỡng bịnh.

NAM-KỲ.

Lời nghị cất chức tên Thơ, là giáo tập hạng nhì tại trường Bến-tre. — Lời nghị bỏ trường sơ đã dự định y theo khoản thứ 4 trong lời nghị ngày 11 décembre 1889. — Lời nghị định số ngạch chức tước thầy dạy lại. — Lời nghị bỏ lời nghị ngày mồng 5 septembre 1866 nói về giờ nào các quán café hay là các nhà quán cùng là các quán rượu phải đóng cửa. — Lời nghị bỏ lời nghị ngày 15 janvier 1888 giao các thầy dạy trong các hạt về phần các quan tham biện cai quản ngay. — Lời nghị định thể lệ về sự đưa xe đò tại Saigòn cùng trong hạt Gia-định cùng Chợ-lớn. — Lời nghị cất chức Huỳnh-Cung, là chánh tổng hạng nhì tại phần tổng Thạnh-hưng. — Cấp bằng, đổi chỗ, cho nghĩ.

TẠP-VỤ.


Các lời dặn bảo cùng các lời rao đấu giá. — Công việc tàu đò đàng sông. — Công việc xe trạm. — Giá gạo.

THỨ VỤ.


Như tây nhựt trình (tiếp theo).CÔNG VỤ.


ĐÔNG DƯƠNG NHỨT THỐNG.


Le Gouverneur général de l'Indo-Chine, Officier de la Légion d'honneur et de l'Instruction publique,

Chiếu theo giấy làm chứng về sự khán bịnh của hội lương y tại quản hạt, trong kỳ nhóm ngày 14 mai 1890, cấp cho ông Taquet, là giáo sĩ hạng nhì và ông O'kelly, là tùy biện thơ toán hạng nhứt;

Chiếu theo điều 41, chương thứ 4 và điều 46, chương thứ 4, thuộc về chỉ dụ ngày 28 janvier 1890 định thể lệ về bổng lộc;

Chiếu theo chỉ dụ ngày 12 décembre 1889, chuẩn cho các viên quan chức việc trong quản hạt đi theo tàu;

Y theo lời quan Thống đốc tớ bày, _

Nghị định :

Chuẩn cho ông Taquet, là giáo sĩ hạng nhì và ông O'kelly, là tùy biện thơ toán hạng nhứt tại sở hiệp lý Nam-kỳ, được phép về nước Langsa mà dưỡng bịnh, hạn nghĩ bao lâu thì đến sau quan tham tri các quản hạt sẽ định.

Viên quan chức việc ấy đi về xứ sở, tốn hao về sổ quản hạt chịu.

Quản Thống đốc lảnh thi hành lời nghị nầy.

Saigòn, ngày 21 mai 1890.

Par délégation du Gouverneur général:
Le Lieutenant-Gouverneur,
DANEL.

Par le Gouverneur général:
Le Lieutenant-Gouverneur,
Danel.

NAM-KỲ.


Le Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine, Chevalier de la Légion d'honneur et Officier d'Académie,

Chiếu theo giấy ông cai trường Bến-tre, ngày mồng 8 mai 1890, nói rằng tên Thơ, là giáo tập hạng nhì tại trường ấy có đánh một tên học trò một cách dữ lắm;

Chiếu theo lời quan đốc học chánh;

Y theo lời quan Hiệp lý tỏ bày,

Nghị định :

Cất chức tên Thơ, là giáo tập hạng nhì tại trường Bến-tre.

Quan Hiệp lý lảnh thi hành lời nghị nầy.

Saigòn, ngày 17 mai 1890.

DANEL.

Par le Lieutenant-Gouverneur:
Le Secrétaire général,
J. Fourès


Le Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine, Chevalier de la Légion d'honneur et Officier d'Académie,

Chiếu theo lời nghị ngày 11 décembre 1889 định lập các trường tổng bậc nhì mà thế cho các trường địa hạt;

Chiếu theo khoản thứ 4 trong lời nghị ấy lập một trường sơ học ngoại tại Saigòn;

Chiếu theo giấy quan đốc học chánh ngày 23 avril 1890;

Y theo lời quan Hiệp lý tỏ bày;

Đã có bàn cùng tòa Hội nghị tư,

Nghị định :
Khoản thứ nhứt. — Trường sơ đã có dự định lập ra y theo khoản thứ 4 trong lời nghị ngày 11 décembre 1889, bây giờ bỏ