Trang:Giấc mộng lớn.pdf/9

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 9 —

đưa khách ở Hà-nam đi chùa Hương. Đứng trên núi trông về mặt trước thời ngư, tiều, canh, mục đủ hết. Chèo lên những cành cây to ở mỏm núi mà trông xuống khúc sông đó, thời chùa Hương phủ Lý, biết bao trần-khách vãng lai. Khi ở Non-tiên là nhân có một người bạn thân ở gần vùng đó, cũng lai là một ông bạn đồng-canh, thấy mình trong lúc vô-liêu-lại về chơi, cho nên vì nhau tìm cảnh thú giải phiền, mà chùa núi Non-tiên mới thành chỗ dung người yếm thế. Khi mới đến ở đó, đem vài bốn người học trò nhỏ theo học, để lấy kẻ sai khiến. Ngày cùng các thân-hữu đem rượu lên núi chơi, có khi đêm sáng giăng. cùng nhau ra rạo cảnh quanh chùa để đi tìm hồ quỉ. Trong khi đó. tự lấy làm phóng dật thanh cao, nhưng thực đã gần ra tâm-tật vậy. Đêm hôm rầm tháng ba, tế nàng Chiêu-Quân ở sân chùa, giết hai con gà làm cơm cúng, có đủ rượu, hoa, nhang, sáp, một người anh em bạn giúp việc, việc tế rất thành kính. Bài văn tế, nguyên văn bằng chữ nho rằng:


 尚饗 
 中庭魂兮歸些駕予與行 
 共悲同情爰陳菲禮望拜 
 窮士山西小生隔代異國 
 哉紅顏靈魂何依某天南 
 垂腥臊匪類弔祭伊誰傷 
 憾無期明月獨舉黯雲空 
 嗚呼 昭君芳骨有盡幽 
 孤眠傷哉紅顏伊胡乃然 
 胡地千年靑塚留恨黃泉 
 絕世命薄無天漢宮一別 
 祭之曰嗚呼 昭君色艷 
 國前代佳人昭君之靈而 
 芙荼洒饌敢祇告于 北 
 𡽫仙山山寺寓客某謹以 
維維新柒年春三月望日夜 

Bài văn đó, sau về đến Nam-định, quan huyện Nẻ-Xuyên dịch ra quốc văn rằng: