Trang:Giấc mộng lớn.pdf/43

Trang này cần phải được hiệu đính.
傘陀書局叢書
聀夢𡚚 
          阮克孝撰


海 防 阮 鏡 公 司 印 字 舘