Trang:Giấc mộng lớn.pdf/42

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 42 —

SẼ CÓ:

KHỔNG-TỬ LƯỢC-TRUYỆN

Sách này chép lược-truyện đức thánh Khổng. Trong sách chia làm ba phần, mỗi phần có nhiều chương. — Phần thứ nhất là phần chính, nói về thời-thế, gia-thế và thân-thế, cái khổ-tâm lo đời, cái tư-tưởng chánh-trị, sự giáo dục và ơn trạch giáo-hóa, đức-hạnh tính-tình và học-vấn văn-chương của đức Khổng, là chép truyện mà có khảo luận. — Phần thứ hai, chép những sự tích của đức Khổng và những sự-cố ở đời có quan hệ với đức Khổng, để giải thích về phần thứ nhất, mong cho được tường minh. — Phần thứ ba truyên là luận thuyết. — Sách này khi-nào in song, sẽ có cáo giá.

TẢN-ĐÀ VĂN-TẬP

Các thứ văn Tản-đà Nguyễn-Khắc-Hiếu từ khi mới ra đời, không cứ ở các quyển văn đã in, hoặc ở các báo chí, thu thập lựa trọn, chia làm nhiều loại để ấn hành, như luận-thuyết, thơ ca, tiểu-thuyết, dịch-thuật... In xong quyển nào, sẽ có tường cáo.

CÁC THỨ SÁCH CŨ