Trang:Giấc mộng lớn.pdf/41

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 41 —

CÁC SÁCH CỦA

— TẢN-ĐÀ THƯ-CỤC —MỚI CÓ:

GIẤC MỘNG LỚN

Ba mươi bẩy năm Nguyễn-Khắc-Hiếu

Quyển này, Bản-cục chủ-nhân tự chép những sự kinh-lịch, cùng là những điều tư-tưởng, sự hành vi trong khoảng ba mươi bẩy năm, là từ năm lên năm tuổi đến năm nay là năm Kỷ-tỵ; tức là muốn đem một phiến tiểu-ảnh của mình kính đưa cùng các bạn tương thân tương ái ở gần xa, không nề có quen biết hay không quen biết. — Văn-thể có khác Giấc mộng con.


AN-NAM TAM-TỰ-KINH

Sách này của Bản-cục chủ-nhân soạn ra, mong để dạy những trẻ con An-nam ta học chữ Hán, không phải dịch ở quyển Tam-tự-kinh nhân chi sơ kia. Sách có thích nghĩa, giải nghĩa bằng quốc-văn rất tường minh, một người đàn-bà hiểu quốc-văn có thể tự dạy trẻ con học. Lại có in bằng thứ chữ nhớn, để trẻ con dễ học và tiện sự tập viết. Toàn bộ bốn quyển đóng làm một.

Giá bán 0$40

NHÀN-TƯỞNG

Các câu tư-tưởng trong khi nhàn, mới ra quyển thứ nhất.

Giá bán 0$20