Trang:Giấc mộng lớn.pdf/2

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tản-Đà Thư-Cục

QUẢNG CÁO

Bản-cục canh-trương, sẽ có nhiều các thứ sách, truyện, văn-tập xuất bản, mới hay cũ, toàn là của bản-cục chủ-nhân Nguyễn-Khắc-Hiếu trước thuật, biên dịch, không nhận in sách ngoài. Muốn tiện sự mua bán với các ngài ở xa, xin đặt giá-lệ nhất định như sau này:

Ngài nào mua buôn, không cứ một thứ sách, hay nhiều thứ sách, từ 10$00 giở lên, xin tính trừ 20%; từ 50$00 giở lên, xin tính trừ 25%. Gửi lĩnh hóa giao ngân, bưu-phí về Bản-cục nhận chịu. Mỗi thứ sách, cứ 12 quyển, xin xếp biếu thêm một quyển ngoài.

Ngài nào mua lẻ, không cứ một quyển hay nhiều quyển, gửi lĩnh hóa giao ngân, hoặc imp. R.; bưu-phí chỉ tính về người mua một quyển, còn hơn lên bao nhiêu về Bản-cục nhận chịu. Ngài nào mua tới mười quyển, xin biếu thêm một quyển ngoài.

Chư tôn quan cố, thư-tín xin gửi cho:

Nguyễn-Khắc-Hiếu

Haiphong