Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/35

Trang này đã được phê chuẩn.
Palais Royal de Pnom-Penh — Salle du Trône.
Cung-điện nhà Vua ở Nam-vang — Triều-đình.