Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/509

Trang này cần phải được hiệu đính.
DI
DI

contiens, m. 450.

Diotæ ſpecies breuis, p. 750.

Diota veneficory, p. 55.

Diota ventris ampli, & paruuli orificij, f. 341.

Diſcedo, is, m. 675. p. 809.

Diſcindere papyrum, f. 885.

Diſcipuli nobiliores, p. 827.

Diſcopulus, i, m. 214. f. 315.

Diſcipulus, i, famulus, i, m. 818.

Diſcipulus, qui alijs præeſt, f. 274. p. 275.

Diſco, is, m. 315.

Diſcretus, ti, m. 93.

Diſcurrere per varia loca, p. 224.

Diſcus, cui oleum infunditur, vt ad lucernam inſeruiat, m. 230.

Diſcus profnndus, f. 58.

Diſcutere librum, m. 363.

Diſcutere delationes, m. 227.

Diſgregare quæ mixta ſunt, vt ſcoriam à metallo, m. 120.

Diſpergere aliquid atterendo manu, m. 632.

Diſpergo, is, p. 719.

Diſperſos incedere, f. 517.

Diſplicent mihi hæ res, p. 218.

Diſplicent ſibi inuicem, m. 855.

Diſplodere fiſtulam fermam, f. 706.

Diſputando idolorum falſitatem euincere, m. 29.

Diſrumpi funem dum diſtenditur, f. 244.

Diſrumpi ſine ſtrepitu, m. 578.

Diſſenteria ſępe repetita, f. 644.

Diſſentio, tis, p. 109.

Diſtans, ntis, p. 879.

Diſtat iam, p. 879.

Diſtenſus arcus, m. 278.

Diſtillatio oculorum, morbus, p. 153.

Diſtillo, as, p. 595.

Diſtincti inuicem, p. 359.

Diſtinetur negocijs, m. 834.

Diù, f. 391. p. 404.

Diù confabulationem alteri negare ex odio, m. 338.

Diù tandem aſſueſcet, m. 404.

Diù tandem tenebit, m. 404.

Diuaricare pedes, p. 278.

Diuendi mercimonia feliciter, m. 208.

Diuerſorium, ij, f. 626.

Diuerſus, a, vm, p. 291. p. 359.

Diues, tis, m. 31. p. 283. f. 604.

Diuidere aliquid in duas partes &c. f. 885.

Diuidere aliquid cultro aut ſecuri, m. 49.

Diuidere in fruſta, vel protrimentum facere, p. 413.

Diuidere viam in partes, f. 754.

Diuido, is, m. 104.

Diuinare abſentia. Veneficium, f. 757.

Diuini aliquid habens locus, m. 768.

Diutturnitatem curare, f. 32.

Diuturnitati laborare, m. 34.

Diuiſim vnumquenque in itinere ſuo progredi, f. 720.

Diuiſionem