Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/40

Trang này đã được phê chuẩn.
B
B

dĕạ, idem. bụng dại: paruo: fatuus, a, vm.

bưng: cubrir: cooperio, is.

bưng ơn: receber beneficio: recipere beneficium.

bửng tưng: polla menhaa cedo: diluculò.

buóc vide bóc.

buóc, một buóc: hũ punhado: pugillus, i.

buọc: atar: ligo, as. buọc tlói: atar pollo lagarto pera tràs: lacertis aliquem alligare.

bước: paſſadas: greſſus, vs. bước đi bước lại: paſſear: deambulo, as.

buoi, cá buoi: tainha peixe: capito, onis.

bủoi, một buỏi cày: tempo de laurar a terra de hũa ves ou polla menhaa, ou a tarde: ſpatium quo ſemel aratur, vel vſque ad prandium, vel vſque ad cænam. nửa buỏi: ametade daquelle tempo: media pars illius ſpatij ante prandium.

bưởi, blái bưởi: zamboa: malum Adam.

bươm, vide bưam.

buôn, vide buân.

buốn, vide buấn.

buồn, vide buần.

buổn, vide buẩn.

buông, vide buâng.

buồng, vide buầng.

buông búc, vide búc.

bựơp gì, thiéo gì: falta alguã couſa ou não? deeſtne aliquid?

bươu, vide bơu.

búp: botão de flor: bacca floris.

bút: pincel de eſcreuer: penicillus ad ſcribendum. cầm bút: tomar o pincel: accipere penicillum, dicitur de magiſtro dum diſcipulos docet.

bụt: pagode: idolum, i.

: mamar: ſugo, is.

bu᷄́: piparote: talitum[đính chính 1], i.

bu᷄[đính chính 2]: toſco: rudis, e. bu᷄[đính chính 3] dại: tolo: ſtolidus. alij bụng.

ꞗá:

  1. Sửa: talitum được sửa thành talitrum: chi tiết
  2. Sửa: bu᷄ được sửa thành bụ᷄: chi tiết
  3. Sửa: bu᷄ được sửa thành bụ᷄: chi tiết