Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/6

Trang này đã được phê chuẩn.
8
NGO SI LIÊN

họ) — Lương liền ở lại Hợp-Phố. Thuộc lại của Vương là Hoàn-Lân khấu đầu can Huy, xin đón Lương. Huy giận, dùng roi sắt đánh chết Lân.

Sử-thần Ngô-sĩ-Liên bàn rằng:

Từ xưa những kẻ giết gián-thần (kẻ bề tôi can ngăn) chưa ai là không mất ngôi: Chúa Trần giết Tiết-Dã; chúa Tề giết Cô-Huyên... Việc nước Trần, nước Tề đáng để làm gương. Đem những chuyện ấy để răn đời, vậy mà còn kẻ giết gián-thần như Sĩ-Huy! Nối ngôi chưa kịp quay gót đã mất ngôi, mất mạng rồi! Đáng lắm!

Anh Lân là Trị, con Lân là Phát, hợp các tông-binh lại đánh Huy. Huy đóng cửa thành tự giữ mình. Bọn Trị đánh vài tháng không hạ nổi. Bèn cùng nhau giảng-hòa, đôi bên đều bãi việc chiến-tranh. Nhưng Lã-Đại, vâng chiếu của chúa Ngô sai giết Huy, từ Quảng Châu đem quân ngày đêm đi gấp vào Hợp-Phố; cùng với Lương cùng tiến sang. Dụ người con của Sĩ-vương[1] tên là Khuông, làm chức Trung-lang-tướng, sai nói với Huy nên ra chịu tội: Tuy mất chức Thái-Thú, nhưng đoan rằng không lo gì chuyện khác. Đại đến, theo sau Khuông.


  1. K.Đ.V S. chép là: «Bính-tuất, năm 23 hiệu Nguyên-Gia bên Tống» (446)