Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/5

Trang này đã được phê chuẩn.

ĐỜI THUỘC VỀ NGÔ, TẤN, TỐNG, TỀ, LƯƠNG

Đinh-Vịnăm thứ 5 hiệu Kiến-Hưng triều Hán và năm thứ 6 hiệu Hoàng-Vũ nước Ngô (227) — Chúa nước Ngô nghe tin Sĩ-Vương mất. cho là đất Giao-châu xa cách, bèn chia ra: Từ Hợp-Phố sang Bắc thuộc về Quảng-Châu, thì Lã-Đại làm Thứ-sử; từ Hợp-Phố sang Nam thuộc về Giao-Châu, thì Đái-Lương làm Thứ-sử. Lại sai Trần-Thời thay Vương làm Thái-Thú. Đại ở lại Nam-Hải. Lương cùng Thời cùng đi sang. Khi tới Hợp-Phố thì con Vương là Huy đã tự đặt mình làm Thái-Thú, và đem tông-binh ra chống nhau với họ. — Cuối đời Hán các tông thất (người trong họ nhà vua) đánh giết lẫn nhau. Các người miền Nam đem các người trong họ, họp nhau lại làm lính để tự giữ mình, cho nên gọi là tông-binh (lính