Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/23

Trang này đã được phê chuẩn.
25
DAI VIET SƯ KY TOAN THƯ

(31bis) « Đào Huỳnh quê ở Mạt-Lăng thuộc Đan-Dương » (K.Đ.V.S.)

(32) K.Đ.V.S. chép là « Lương Kỳ ».

(33) K.Đ.V.S. chép thêm: « ... Huỳnh nghe tin Hệ bị giết, lập-tức đem quân đánh gấp, bèn phá được châu-trì, bắt được bọn Dương Tắc, Mao-Cảnh. Rồi đó Cảnh mưu đánh úp Huỳnh. Việc phát-giác, Huỳnh liền bắt giết đi. Còn bọn Tắc thì cầm tù đưa về bên Ngô. Tắc đến Hợp-Phố, ốm mà chết, chỉ có bọn Mạnh-Cán, Lý-Tùng, Xán-Năng là tới Kiến-Nghiệp. Cán trốn về Tấn, Tấn cho làm Thái-Thú Nhật-Nam. Tùng, Năng đều bị Ngô giết...

(34) K.Đ.V.S. chép thêm: « Thế là Ngô lại lấy được Giao-Chỉ, và chia đất ra đặt thêm quận Tân-Xương ». Và chua: « Theo Hồ-Tam-Tỉnh thì Tân-Xương tức Phong-châu; nay là đất tỉnh Sơn-Tây ».

(35) K.Đ.V.S. chép là: « Tấn tặng Tắc. chức Giao-châu Thứ-sử; con của Tùng, Năng tức Lý-Tùng, Xán-Năng. Nha-môn của Dương, Tắc.

(36) K.Đ.V.S. chép là « Lê-Hoảng ».

(37) K.Đ.V.S. chép thêm: « Thế rồi giữ thành không chịu hàng. »

(38) « . Và chức Giao-Châu Mục. » (K.Đ V.S.)