Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/22

Trang này đã được phê chuẩn.
24
NGO SI LIÊN

Kinh ngày nay, kinh-đô nước Ngô bấy giờ. Kim-Lăng, Thạch-đầu cũng là nơi ấy cả).

(24) K Đ.V.S. chép là « Mạt-Lăng ».

(25) K.Đ V.S. chép thêm: « Năm ấy Ngô cắt ra ba quận Nam-hải, Uất-Lâm, Thương-Ngô lập ra Quảng-châu, châu-trì đóng ở Phiên ngu; Giao-Chỉ, Cửu-Chân, Nhật-Nam Hợp-Phố làm Giao châu, châu trì đóng ở Long-Biên. Giao, Quảng chia ra từ đấy ».

(26) Khi ấy Ngô chưa hàng với Tấn. Câu này chắc là lầm. Nên chép là « Lã-Hưng đã hàng với Tấn » thì đúng hơn.

(27)K.Đ.V.S. chép là: « ... Hoắc-Dặc dâng biểu xin cho Dương-Tắc sang thay ».

(28) K.Đ.V.S. chép là: « ... Cùng với Tiền bộ Đốc-quân là Tu-Tắc ».

(29) K.Đ.V.S. chép là: «... Tắc sai Tướng-quân là Mao-Đổng-Nguyên, Nha-môn là bọn Mạnh-Cán, Mạnh-Thông, Lý-Tùng, Vương-Tố Xán-Năng, từ Thục sang Giao Chỉ, phá được quân Ngô ở Cổ-Thành... »

(30) K.Đ.V.S. chép là « tháng mười một ».

(31) K.Đ.V.S. chép thêm: « Húc vì cớ đường biển không được thông-lợi, giết viên tướng hướng-đạo là Phùng-Phỉ rồi đem quân về. Chúa Ngô cho Húc là phạm tội giết bậy và thiện tiện lui quân, cùng với Từ-Tồn đều phải chết chém ».