Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/20

Trang này đã được phê chuẩn.
22
NGO SI LIÊN

(15) K. Đ. V. S. chép thêm: «... Long đong, cho đến chết! Kế đó được Trương-Tân người ở Nam-Dương oai-vũ không đủ, bị chúng bắt nạt! Rồi đến nỗi bị giết! Sau đến Lưu-Biểu sai Lại-Cung sang. Cung là bậc tiền-bối hiền-lành cẩn-thận. không hiểu việc đời! Lại sai Ngô-Cư làm Thái-thú Thương-Ngô. Cư là kẻ vũ-phu nóng nẩy, không được Cung mến-phục. Hai người thường oán-giận nhau. Cư liền đuổi Cung đi. Khi Bộ-Chất tới nơi, các tướng cũ của Tân là bọn Di-Liêu, Tiền-Bác còn nhiều. Chất lần lượt trừ, trị. Mối-dường tạm định, thì lại triệu về... »

(16) Cao Lương, tên huyện, thuộc quận Hợp-Phố (K.Đ.V.S.)

(17) K.Đ.V.S. chép thêm «... Cho có quyền ra oai, làm ơn; đặt vào chỗ sẵn hình, tiện thế; trách phải làm cho được việc...

(18) K.Đ.V.S. chép là: « .. thì lũ ác ngày càng nẩy nở và lâu dần sẽ sinh hại. Choi nên nước nhà yên, nguy, là cốt ở việc dùng người, không thể không xét được. »

(19) K.Đ V.S. chép thêm: « Rồi đó cho Đại làm Giao-Châu-Mục » và chua: «Lã Đại tự là Định-Công, quê ở Hải-Lăng, thuộc Quảng-Lăng. Bắt đầu bổ là Trưởng huyện