Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/13

Trang này đã được phê chuẩn.
15
DAI VIET SƯ KY TOAN THƯ

bên Tấn, và năm thứ 3 hiệu Bảo-Đỉnh bên Ngô(268) — Ngô cho Lưu-Tuấn sang làm Thứ-sử. Tuấn cùng với Đại Đô-đốc là Tu-Tắc,[1] Tướng-quân là Cố-Dung, trước sau ba lần đánh Giao-châu. Dương-Tắc đều chống lại được. Uất-Lâm, Cửu-Chân đều theo về Tắc. Tắc sai Tướng-quân là Mao-Linh[2] và Đổng-Nguyên đánh Hợp-Phố: Giao-chiến ở Cổ thành. — tức thành Hợp-phố.— cả phá được quân Ngô, giết Lưu-Tuấn và Tu-Tắc. Quân tàn chạy về Hợp-phố. Tắc bèn dâng biểu xin cho Linh làm Thái-Thú Uất-Lâm, Nguyên làm Thái-Thú Cửu-Chân.

Kỷ-Sửu,— năm thứ 5 hiệu T.T. bên Tấn, và năm đầu hiệu Kiến-Hành bên Ngô, (269) — mùa Đông. tháng Mười[3], chúa Ngô sai Giám-quân là Ngu-Dỹ, Uy-Nam tướng-quân là Tiết-Vũ, Thái-Thú Thương-Ngô là Đào-Huỳnh quê Đan-Dương. đi theo đường Kinh-Châu: Giám-quân là Lý-Đỉnh, Đốc-quân là Từ-Tồn đi theo đường biển Kiến-An; đều hội cả ở Hợp-Phố để đánh Tắc.

Lý-Đỉnh có bản chép Lý-Húc.[4]

Tân Mão. — năm thứ 7 hiệu T.T bên Tấn, và thứ 3 hiệu K.H. bên Ngô (271)— mùa Hè, tháng tư, Ngu-Dỹ. Tiết-Vũ Đào Huỳnh[5] sang đánh Tắc. Giao chiến ở sông


  1. K.Đ.V.S. chép là: « ... Cùng với Tiền bộ Đốc-quân là Tu-Tắc ».
  2. K.Đ.V.S. chép là: «... Tắc sai Tướng-quân là Mao-Đổng-Nguyên, Nha-môn là bọn Mạnh-Cán, Mạnh-Thông, Lý-Tùng, Vương-Tố Xán-Năng, từ Thục sang Giao Chỉ, phá được quân Ngô ở Cổ-Thành... »
  3. K.Đ.V.S. chép là « tháng mười một ».
  4. K.Đ.V.S. chép thêm: « Húc vì cớ đường biển không được thông-lợi, giết viên tướng hướng-đạo là Phùng-Phỉ rồi đem quân về. Chúa Ngô cho Húc là phạm tội giết bậy và thiện tiện lui quân, cùng với Từ-Tồn đều phải chết chém ».
  5. « Đào Huỳnh quê ở Mạt-Lăng thuộc Đan-Dương » (K.Đ.V.S.)