Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/9

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
IX
 

Nhưng những cuốn ấy chưa được thật vừa lòng chúng ta

Cho thật vừa lòng chúng ta, cần phải một bộ Việt-sử đầy đủ hơn và thiện-mỹ hơn.

Cái đó, phải đợi một cây sử bút thật cứng cáp, chẳng những có tài viết sử, mà còn phải có học xét sử; chẳng những đọc rộng, đi nhiều, giầy công khảo-cử; mà còn phải biết làm việc theo phương pháp sử học ngày nay.

Cây bút non nớt của chúng tôi tự biết còn xa mới với tới những công việc ấy. Nhưng ai nỡ cấm một tên tập việc có cái xa vọng có ngày trở nên một người phó cả ? . . .

Cho được bắt đầu, chúng tôi hãy tìm dịch những sử liệu bằng chữ Hán ra quốc-văn. Cho nên sau cuốn Lam-Sơn Thực-Lục, chúng tôi dịch bộ Đại-Việt Sử-Ký này. Và so sánh với bộ Khâm-Định Việt-Sử, cùng các sách ngoài như Văn-Hiến Thông-Khảo, Lịch-Triều Hiến-Chương, v. v. Nếu có chỗ nào thiếu sót, dị đồng, lại dịch phụ thêm ở dưới. Cùng một mục-đích này, chúng tôi sẽ dịch tiếp vào, bộ Khâm định Việt Sử và bộ Bản-Triều Thực-Lục Và cũng phụ thêm cả những tài liệu tìm thấy ở các sách của người Pháp và các dã-sử đời Tây-Sơn.