Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/89

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
91
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Mùa Thu, tháng chín, có sao chổi ở phương Tây.

Ất-Dậu, năm thứ năm mươi hai, — năm đầu đời Hán Cảnh-đế Khải (156 tr. T. L.) — Nhà Hán chiếu cho các quận, các thuộc-quốc lập miếu vua Thái-Tông (Văn-đế).

Bính-Tuất, năm thứ năm mươi ba — năm thứ 2 đời H. C. Ð.— mùa Đông, tháng Mười-Một, có sao chổi ở phương Tây.

Đinh-Hợi, năm thứ năm mươi tư — năm thứ 3 đời H. C. Đ. — mùa Xuân, tháng Giêng, sao-Dài mọc ở phương Tây. Ngày Ba-mươi tháng ấy, nhật-thực.

Mậu-Tý, năm thứ năm mươi lăm, — năm thứ 4 đời H. C. Đ. — mùa Đông, tháng Mười, ngày Ba-mươi, nhật-thực.

Quý-Tỵ năm thứ sáu mươi, — năm thứ 2 hiệu Trung-Nguyên đời H. C. Đ. — mùa Hè, tháng Tư, có sao chổi ở phương Tây-Bắc.

Mùa Thu, tháng Chín, ngày Ba-mươi, nhật-thực.

Giáp-Ngọ, năm thứ sáu mươi mốt, — năm thứ 3 hiệu T. N. đời H. C. Đ. — mùa Thu, tháng Chín, có sao chổi ở Tây-Bắc. Ngày Ba-mươi tháng ấy, nhật-thực.

At-Vị, năm thứ sáu mươi hai, — năm thứ 4