Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/84

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
86
NGÔ SĨ LIÊN

theo: Đông Tây kể rộng hơn muôn dậm. Nhà vua cưỡi xe mui vàng, cắm cờ đạo phía trái, xưng-chế cũng như nhà Hán.

Tân-Dậu, năm thứ hai mươi tám, — năm thứ 8 đời H. C. H. — Mùa Thu, tháng Bẩy, Cao-hậu mất. Các đại thần đón Đại-vương Hằng lập làm vua, ấy Văn-đế.

Nhâm Tuất, năm thứ hai mươi chín, — năm đầu đời Hán-Văn đế (179 tr. T. L.), Vua Hán vì mồ-mả cha, mẹ Nhà-vua ở Chân-định đặt viên thủ-ấp, tuần-tiết phụng-thờ. Vời các anh, em ngài cho làm quan-sang, ban thưởng khá hậu. Bảo Tể-Tướng là Trần-Bình cử lấy người có thể sang sứ Việt. Bình nói: « Trong đời Tiên-đế, Lục-Giả đã từng sang sứ-Việt... » Vua Hán bèn vời Giả cho làm Thái-Trung-đại-phu, cùng một viên Yết-Giả làm phó-sứ, sang đưa cho Nhà-vua bức thư rằng:

« Kính thăm Nam-Việt-vương rất nỗi khổ lòng mệt ý... Trẫm là con vợ lẽ đức Cao-đế. Bị bỏ ở ngoài đất Đại, vâng làm phên-dậu phía Bắc. Đường-lối xa xăm, che lấp quê-kệch, chưa từng có gửi thư sang. Cao-hoàng-đế bỏ bầy-tôi... Hiếu-Huệ hoàng-đế lìa đời... Cao-hậu tự coi việc,. chẳng may có bệnh. Các người họ Lã chuyên quyền làm loạn. Chẳng có thể một mình chống chế, bèn lấy đứa con họ khác làm kế-