Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/81

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
83
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Việt-Vương; trao ấn, thao; tách giấu[1] thông sứ; khiến phải hòa họp trăm giống Việt, chớ cướp bóc làm hại. Sứ-giả đến, Nhà vua ngồi xổm mà tiếp Giả. Giá nói: « Vương vốn người bên Hán. Thân-thích, mồ-mả đều ở bên Hán. Nay trái với tục gốc[2], toan giữ đất này làm địch quốc chống-chọi với Hán, há chẳng lầm sao? Vả chăng nhà Tần bỏ mất con hươu, hào-kiệt trong đời cùng đua đuổi. Chỉ có vua Hán khoan-nhân, thương người, dân đều vui lòng theo. Nổi lên từ Phong, Bái, vào trước cửa Ải; giữ đất Hàm Dương, trừ giệt kẻ đầu tội.[3] Trong khoảng năm năm, dẹp đời loạn đưa lại đường chính, bình định bốn biển. Đó chẳng phải là sức người mà có lẽ là Trời cho! Vua Hán nghe Vương làm chúa đất này, vẫn toan quyết một trận được thua[4]. Nhưng vì thương trăm họ vừa mới khó nhọc, cực khổ, nên thôi việc ấy. Sai sứ đem ấn, thao đưa sang cho Vương. Vương nên đón tự ngoài thành, lậy tiếp để tỏ lòng tôn-kính. Nay đã không thế, sắp đủ lễ mà ra mắt sứ-giả, cũng còn là được! Cớ chi lại cậy mình có đám dân Bách-Việt, khinh-nhờn sứ-giả của Thiên-Tử. Thiên-tử nghe tin,[5] cất quân hỏi tội, thì Vương sẽ làm ra thế nào? » Nhà-vua sửng-sốt đứng dậy mà rằng: « Ở đây đã lâu ngày, hồ bỏ mất cả lễ-nghĩa! » Nhân hỏi Giả rằng: « Ta với Tiêu-Hà, Tào-Tham[6], ai giỏi hơn? » Giả nói: « Vương chừng như


  1. Người ngày xưa thường khắc một con giấu (phù) cắt ra làm đôi, mỗi bên giữ một nửa làm tin. Khi cần dùng, sẽ đem nửa nọ khớp với nửa kia, hễ hợp nhau là đúng.
  2. K. Đ. V. S. chép là: « Nay trái tính trời, bỏ đai, mũ, toan cứng-cổ ở đất này, v. v. »
  3. K. Đ. V. S. chép là « Nổi lên ở Ba-Thục, rút lại diệt được họ Hạng ».
  4. K. Đ. V. S. chép là: «... nghe Vương làm chúa ở đây, mà chẳng giúp Thiên-Tử giết kẻ bạo ngược. Các quan tướng Văn, tướng Võ toan dời quân xuống Nam. Nhưng Thiên-Tử thương trăm họ... »
  5. Dưới câu này, K. Đ. V. S. chép thêm hai câu: «... Đào bới mồ-mả! giết-dóc họ-hàng!... »
  6. Các công-thần của vua Hán Cao-đế.