Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/23

Trang này cần phải được hiệu đính.
25
 

5) Nhà Triệu ngang với đời các vua Cao, Huệ, Văn, Cảnh nhà Hán (bên Tầu). Lấy tháng Kiến-Hợi (tháng mười Âm-lịch ngày nay) làm tháng đầu năm, ấy là khảo theo sách Cương Mục của thày Chu,[1] họa chăng chẳng đến nỗi lầm...

6) Dưới Can, Chi mỗi năm, chỉ chi chua các vua nối dõi chính-thống các đời (bên Tầu). Ngoài ra các nước đều không chép, vì họ không tiếp-xúc gì với ta. Như việc các vua Ngô, Ngụy, Nam-Hán, có tiếp-xúc với ta, thì chép: chúa Mỗ...

7) Phàm chép việc nào mà có can-thiệp đến các việc trước, sau nó, thì chép lớn việc ấy, mà chua các việc trước, sau ở dưới, ngõ-hầu được nghe, thấy không sót.

8) Vua các đời bên Tầu đều chép là Đế, vì cùng ta đều làm đế một phương.

9) Phàm người nước Việt ta, tức giận người Tầu lấn-hiếp, bạo ngược, nhân lòng dân rất ghét, đánh giết Thái-thú các quận để tự-lập, đều chép là nổi quân, và chép cả quốc-hiệu. Ai chẳng may mà thua rồi mất nữa, cũng chép là nổi quân để tỏ ý khen.

10) Đời Sĩ-vương, tuy nhà chúa có giữ chức Thái-Thú, nhưng lấy địa-vị Chu Hầu mà trị nước...


  1. Chu-Hy, một đại-nho đời Tống.