Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/18

Trang này cần phải được hiệu đính.
20
 

Đem sách xưa thêm sửa ít nhiều:

Đủ sự-tích vua tôi các triều;

Bầy duyên-cớ thịnh, suy mọi lẽ...

Năm đủ vòng ở trên mà đạo Trời tỏ rõ;

Vua chính ngôi ở dưới mà dân-nước gây nên.

Cho đến các chế-độ, mối-diềng,

Cùng là chuyện lễ-văn, đánh rẹp,

Hết thẩy đều:

Sai-lầm thì sửa-chữa;

Thiếu sót thì bù thêm.

Phụ lời bàn nông-hẹp để phát-minh.

Cho những lẽ quan-hệ đến phong-hóa.

Lại thêm vào tập Hồng-Bàng, Thục-Vương ngoại-kỷ »,

Lấy tên là bộ « Đại-Việt Sử-Ký toàn-thư ».

Hiện đã thành pho,

Gồm ngần này cuốn.

Năm, biên-chép theo gương Mã-sử,[1] chắp, vá thẹn riêng!..

Việc, sắp-bầy học phép Lân-Kinh[2] nghiêm-trang dám đọ!..


  1. Sử-ký của Tư-Mã-Thiên.
  2. Sách Xuân-Thu của Khổng-Tử. (Vua Lỗ đi săn, bắt được con lân. Khổng-Tử cảm việc đó bèn sửa lại sử nước Lỗ làm sách Xuân-Thu, chép đến việc « bắt được con lân » thì tuyệt bút!)