Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/17

Trang này cần phải được hiệu đính.
19
 

Từ trước đời Ngô, ngao-ngán nỗi loạn nhiều trị ít!,

Rồi sau triều Lý, giần-già xem thời đổi, thế dời!

Trị mãi rồi, biến-loạn nẩy ra!

Sương chớm xuống, tuyết, băng sắp tới!...

Cướp quyền-chính, lũ gian thần được thể!

Lấn đất-đai, quân địch-quốc thừa cơ!

Binh tung sang, căn lũ giặc Minh giáo, gươm đầy đất!

Lửa đốt sạch, thương ôi vận nước, sách vở đi đời!

Muốn tìm sự tích sau cơn khói lạnh, tro tàn,

Thật rất khổ tâm về nỗi nét sai, chữ sót!

Mừng nay triều Thánh

Tìm kiếm sử xưa.

Chiếu trời ban xuống cầu, mua.

Sách lạc trước, sau họp-tập.

Đã sắc các triều-thần soát-xem, bàn-bạc;

Lại truyền cho sử-quán sửa chữa, điểm-tô.

Bỏ hết phù-hoa;

Cốt sao xác-thật!

Tôi đương buổi ra vào quán-các,

Được dự hàng theo rõi bút-nghiên...

Chẳng may gặp phải dớp nhà,

Không kịp thấy khi nên sách.

Nghĩ chí cũ chưa đền muôn-một,