Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/166

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đại Việt sử ký toàn
thư tập I in lần thứ
nhất tại nhà in Đông
Dương — Hanoi kiểm
duyệt xong ngày
10 - 1 - 45 giấy phép
của sở I. P. P. cho
ngày 15 - 1 - 45 số 13