Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/161

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
163
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

mạnh, mưu xa gì cả! Đến nỗi hai đời đã hỏng! Có gì đáng khen! Sử cũ cho là Úy-Đà cũng không hơn, chẳng hóa ra lời nói quá? » — Sĩ-Nhiếp... chưa hề xưng vương. Sử cũ chép riêng là một triều, thật không hợp với nghĩa lệ... (K. Đ. V. S.)

Hết tập thứ nhất